Skupština Republike Kosovo

Sa sednice Komisija za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije

11.05.2021

Pas një diskutimi shterues, anëtarët e Komisionit ranë dakord që sot anëtarët e Komisionit të paraqesin vërejtjet dhe sugjerimet e tyre mbi rekomandimet e dhëna nga zyrtarët e Zyrës Legjislative në Kuvendin e Kosovës, në lidhje me procedurat e zgjedhjeve të pesë (5) zëvendësve te Avokatit te Popullit. Pas një diskutimi gjithëpërfshirës, anëtarët e Komisionit miratuan unanimisht Raportin e Institucionit të Avokatit te Popullit për vitin 2020.