Skupština Republike Kosovo

Predlozi zakona

Predlozi zakona

67 Predlozi zakona

PleaseSelectAnyFilter*

Nacrt zakon br.07/L-017 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Međunarodnog Udruženja za Razvoj o Finansiranju za Hitni Covid-19 Projekat Kosova

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-016 o ekonomskoj obnovi COVID-19

Predlagači: Qeveria

Nacrt zakon br.07/L-007o zaštiti vrednosti borbe OVK-a

Predlagači: Grupi parlamentar

Nacrt zakon br.07/L-006 o sprećavanju i suzbijanju pandemije “COVID-19” na teritoriji Republike Kosovo

Predlagači: 6+ deputetë

Nacrt zakon br.07/L-005 o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima, izmenjen I dopunjen zakonom br. 03/L-221, Zakonom br.04/L-116, Zakonom br.04/L-194, Zakonom br.05/L-063 i Zakonom br.05/L-007

Predlagači: Grupi parlamentar

Zakoni

Zakoni

108 Zakoni

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-155
Zakon br.06/L-155 o zabrani igara na sreću
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-144
Zakon br.06/L-144 o ratifikuji kreditnog sporazuma između Republike Kosova i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju vodovodnog sistema za Opštinu Istog
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-143
Zakon br.06/L-143 o ratifikaciji Sporazuma o kreditu između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG u ulozi zajmodavac u vezi za finansiranjem projekta izgradnje sistema vodosnabdevanja za Opštinu Gračanica
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-142
Zakon br.06/L-142 o ratifikaciji kreditnog sporauma između Republike Kosovo i Unicredit Bank Austria AG o finansiranju projekta za izgradnju sistema kanalizacije za Opštinu Štimlje
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon
06/L-141
Zakon br.06/L-141 o ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Raiffeisen Bank International AG za projekat izgradnje sistema nabavke pijaćom vodom Opštinu Uroševac
-

Predlagači: Qeveria

Prikaži zakon