Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Buxhet Dhe Financa

E Enjte, 09.03.2017 11:00 në sallën C 203

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura të Komisionit, dt. 28.02.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/l-129 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Madate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i amendamentit plotësues të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike për Projektligjin nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-127 për plotësimin e Ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali