Kuvendi i Republikës së Kosovës

Kuvendi i Kosovës tregon qasjen e tij ndaj hapjes dhe angazhimit të qytetarëve në punën e tij

15.09.2019

Prej 24 deri me 26 shkurt, katër anëtarë të Forumit per Transparencë Parlamentare (Zenun Pajaziti, Shqipe Krasniqi, Vullnet Kabashi dhe Visar Rushiti) morën pjesë në konferencen regjionale "Kuvendi transparent-Qytetarë të Angazhuar" organizuar nga NDI në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Sllovakisë. Pjesëmarresit diskuruan trendet globale në transparencën parlamentare, planet e veprimit për transparencën legjislative të miratuar kohët e fundit, treguan shembuj pozitiv të bashkëpunimit mes kuvendit dhe shoqërisë civile në fushat e zhvillimit të politikave, hatrimin e ligjeve dhe mbikqyrjen e qeverisë dhe prezantuan se si teknologjitë e reja ofrojnë mundësi të reja për bashkëpunim me grupet qytetare. Përfaqësuesit e Kuvendit të Kosovës prezantuan qasjen dhe veprimet e ndërmarra për të angazhuar qytetarët në punën e Kuvendit. Miratimi i Deklaratës për Transparencë Parlamentare, themelimi i Forumit për Transparencë Parlamentare dhe metodologjia e aplikuar për zhvillimin e nje plani të perbashkët veprimi për transparencë parlamentare bashk me sektorin e shoqerisë civile është njohur nga pjesëmarrësit si një model i mirë për t'u ndjekur.