Assembly of the Republic of Kosovo

Meetings of the Assembly Presidium

14:00 24 November 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rend dite

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme,
3. Përgatitjet për seancë të re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
5. Të ndryshme.

02:00 9 November 2020

Mbledhja e Kryesisë

Rendi i ditës

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme,
3. Përgatitjet për seancë të re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.