Assembly of the Republic of Kosovo

Procurement

Announcements

Thursday,27 May, 2021

B05 Njoftim për kontratë - Salla Plenare - KU101 21 010 121

Thursday,27 May, 2021

Dosja e tenderit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Përshkrimi i çmimit - Pajisje për Sallën Plenare - 101-21-2901-1-1-1 (KU101 21 010 111)

Reports

Thursday,28 February, 2019

Final Procurement Planning for 2019

Tuesday,03 March, 2020

Final Procurement Planning for 2020

Wednesday,20 January, 2021

Final Procurement Planning for 2021

Wednesday,19 January, 2022

Final Procurement Planning for 2022