Kuvendi i Republikës së Kosovës

Takimet e Kryesisë së Kuvendit

14:00 24 Nëntor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rend dite

1. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mëparshme e Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme,
3. Përgatitjet për seancë të re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave,
5. Të ndryshme.

02:00 9 Nëntor 2020

Mbledhja e Kryesisë

Procesverbali

Rendi i ditës

1. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
2. Pikat e papërfunduara nga seancat e mëparshme,
3. Përgatitjet për seancë të re plenare,
4. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.