Kalendar Susreta i Sednica

Sednica komisije

Komisija za evropske integracije

Utorak, 21.02.2017 11:00 u sali S-II

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice dt 24.01.2017
3. Izveštavanje Ministar Pravde, g- đa. Dhurata Hoxha;
4. Razmatranje N/zakona br. nr.05/L-130 o uslugama, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Razmatranje N/zakona br. 05/L-122 o unutrasnjoj kontroli javnih finansija, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
6. Razmatranje N/zakona br. 05/L-134 o legalizaciji oružja i predaja malog i lakog naoružanja, municije i eksplozivnihsredstava, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
7. Ostalo.