Kalendar Susreta i Sednica

Sednica komisije

Komisija za budžet i finansije

Četvrtak, 09.03.2017 11:00 u sali C 203

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, od 28.02.2017;
3. Razmatranje Nacrt zakona br.05/L-129 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-149 o izvršenju krivičnih sankcija, sa amendmane funkcionalne komisije za zakonodavstvo, mandate, imunitete, poslovnik i nadgledanje APK-a;
4. Razmatranje dopounski amandmane funkcionalne Komisije za nadgledanje javnih finansija u vezi Nacrt zakona br.05/L-122 o unutrašnjoj kontroli javnih finansija;
5. Razmatranje Nacrt zakona br.05/L-127 o izmeni zakona br.04/L-033 o posebnom vrcu Vrhovnog suda Kosova, o pitanjima u vezi za Kosovske Agenciju Privatizacije;
6. Razno.

 

Zapisnik