Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-019 për amendamentimin 02 të Marrëveshjes bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatës së Madhe të Luksemburgut për Projektin e bashkëpunimit për zhvillim “KSV/017:Programi për mbështetje shëndetësore (pjesa II)”

29.06.2021
Propozuesi: Qeveria
06.08.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
06.08.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
19.08.2021
Shpallja e ligjit