Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ligji nr.08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.05/L-132 për automjete

06.05.2021
Propozuesi: Grupi parlamentar
08.06.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
17.06.2021
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
11.08.2021
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë
22.07.2021
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
22.07.2021
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
02.08.2021
Shpallja e ligjit