Skupština Republike Kosova

Opšta direkcija za administraciju

Emrush Haxhiu

Opšti direktor

Generalna direkcija administracije, njenim organizacionim jedinicama, pruža stručno-administrativnu i tehničku podršku i pomoć Skupštini

Generalna direkcija administracije se sastoji od sledećih organizacionih jedinica:
a. Direkcija za budžet i isplate;
b. Direkcija informativne tehnologije, (IT);
c. Direkcija tehničkih službi;
d. Direkcija personala;
e. Direkcija jezičkih službi.

Tel: 038 211 342, 038 200 10 400

Email: [email protected]

 

Asistent: Saranda Leka

Tel: 038 211 343, 038 200 10 405

Email: [email protected]