Skupština Republike Kosova

Parlamentarne komisije

Parlamentarne komisije su radna tela skupštine putem kojih se vrši zakonodavna i nadzorna funkcija. 

Na osnovu člana 77, stav 1. Ustava Republike Kosovo, skupština Kosova imenuje stalne komisije, funkcionalne komisije i ad hoc komisije, koje odražavaju politički sastav skupštine.  

Skupština na početku izbornog mandata određuje broj i strukturu parlamentarnih komisija, uz formiranje stalnih komisija i funkcionalnih komisija. 

Odlukom skupštine 08-V-006 od 02.04.2021. godine, skupština u VIII Sazivu je formirala 4 (četiri) stalne komisije i 10 (deset) funkcionalnih komisija. Delokrug parlamentarnih komisija određen prema Dodatku br. 2 Poslovnika skupštine, koji se treba uskladiti sa odlukom skupštine. 

Skupština može formirati i ad hoc komisije, koje imaju vlast funkcionalne komisije. 

Ad hoc komisija se bavi sa razmatranjem posebnih pitanja. Ukoliko skupština formira jednu ad hoc komisiju, uz odluku formiranja treba se obuhvatiti i sastav komisije, a koji treba da bude u skladu sa članom 63. Poslovnika skupštine. 

Način funkcionisanja parlamentarnih komisija određen je Poglavljem XIV Poslovnika skupštine.